jelkép

A Szókratész előtt élt görög gondolkodókat az újkor naiv természetfilozófusoknak tartja. Nem is találhatja másnak, mert a modern ember a vízről is azt hiszi, hogy a víz az, amit érzékeivel tapasztal, amit az anyagi természetben lát. Hüdór einai arkhé tón ontón - a víz a létező világ kezdete. De arkhé nem azt jelenti, hogy az ősanyag, amiből minden készült, hanem azt jelenti, hogy ősszubsztancia, amely minden létező lényege, az eredet, az Egy. Thalész víz-metafizikája A víz a dolgok keletkezését és anyagi megvalósulását nézve a testetöltés első foka. A világ keletkezésének folyamán a légnemű felrobbanásakor a szellemi és az anyagi világ elválik. Így kétféle víz keletkezett: a felső, égi víz, a szellemi víz - az idea; és az anyagi, az alsó víz, az eidólon. A földi víz az égi víznek csak mása, ez a nehéz anyagi víz, amely a gázok felrobbanásakor tehetetlenül lehullott, és a mélységeket megtöltötte. De a tűz és a meleg hatására az is megmozdul, s mint pára vagy gőz, vagy köd, vagy felhő ismét megpróbál felülemelkedni. A súly azonban lehúzza, s újra lezuhan. Ez a víz körforgása, mint a bolygók, a lények és az idő e keringést az ősvíztől tanulták, mert minden anyagi eredetében vízszerű. A víz az egyetlen elem, ami a földi dolgokat összeköti, egyesíti és egymással összekeveri.

Iránban a víz szellemét Abannak, istennőjét Anahitanak hívták. Aban volt az idő királya is, mert az idő nem egyéb, mint víz, úgy folyik és zubog ismeretlen forrásból. Az idő az a láthatatlan víz, amelyben a világ léte folyik, amelyben mindannyiunk léte oldott állapotban áramlik. A látható víz, a patak, a folyó, a tenger ennek az időnek csak nehéz anyagi testben való megjelenése és megfelelése. Ez a lenyomat és utánzat az anyagi víz, az élet tápláléka, fenntartója, az élet Anyja. Mint anyagi szellem a nő jelképe és analógiája.

Egyiptomban három vizet ismertek: az égi, a földi és az alvilági vizet. Amikor a Sirius csillag hajnalban megjelent július 17-én, a három víz egyesült, és a Nílus áradása megindult. A három víz: a női - az alvilági, a termékeny, az Anyák vize; a férfi - a földi, a tevékeny víz; az androgün - az égi víz, az élet vize, a víz-idea, az ősvíz. Az a víz, amit az ember iszik, ami a Nílusban folyik, amelyben a tengeri lények élnek, az ősvízhez úgy viszonylik, mint az élet az ideához, a másolat az eredetihez.

A víz eszkatológiáját az asztrológia a következőképpen látja: az állatkörnek három vízjele van: a Rák, a Skorpió és a Halak. A Rák elsősorban az édesvíz, a lassú patakok, a tavak vize, amelyben rengeteg élőlény nyüzsög, ez a nádasokkal és sással körülvett, nagyobbára mocsaras, zöldes, opalizáló langyos víz, az ingovány, valamennyi víz közül a legpuhább. A Skorpió a tüzes, a vörös, a forró, az aktív, a párolgó, a heves és maró, feldühített, szenvedélyes víz. A Halak a hűvös, a kék, a kristályosan átlátszó tengervíz, az éteri víz, Aphrodité Urania vize. A három jel három ideának, három kedélyállapotnak, három emberfajtának, három szellemiségnek, három látásnak, három életrendnek felel meg. A Rák matriarchális jel, s az ingovány a matriarchátus vize. A Skorpió az apokaliptikus ítélet vize, az elválasztás forró vize. A Halak a kék víz, a kék pedig nem egyéb, mint az anyagi világ legelső színe, az izzás legelső foka - a világ a kezdetek kezdetén kékben ragyog fel: a mennybolt és a tenger. A Halak a szűzies lány, a Rák a tápláló anya, a Skorpió a szenvedélyes asszony. Mindhárom a Földistennő képe.

Az Aquarius-csillagév folyamán a Föld a Vízöntő állatövi jegyének befolyási körzetébe lépett, ami többek között azt hozza magával, hogy egy gyorsan fokozódó erejű sugárzás kezd megnyilatkozni, ami mindenbe kijavítóan avatkozik be, ami nem működik együtt "Isten kozmikus tervével".

A zsidó kultúra "enciklopédiája" (Talmud) szerint minden víznek az Édenből eredő ősi folyó a forrása, s aki a mikvébe merül az helyreállítja kapcsolatát az Édennel. Vallási szempontból az esővíz biztosítja a mikve kóserságát, törvényességét.

A Kabbala azt tanítja, hogy a víz az az elem, amely a világ részeit összeköti és egyesíti, és egyben tartja. Samaim, az égő víz volt az, ami a világ tüzét (amely földdel hiába akart egyesülni) ég és föld között közvetítette: a víz kapcsolta össze az ég tüzét a tehetetlen földdel, s azóta is az ég a földdel a vízen át érintkezik.

Merülj a vízbe - szól a Véda -, és meg fogod látni az isteni Máját. Meglátod, hogy csak a felszínen van mozgás és változás, hullám és nyugtalanság, örvény és habfodor. Csak a felszínen van mája, káprázat és varázslat. Csak a felszínen van idő. Bent az óceán mélyén csak örök állandóság és megváltozhatatlan lét van. A víz benne van abban is, hogy történet és káprázat és mozgás és folyó; de benne van abban is, hogy idő mélye, állandóság, nyugalom, óceán. A víz mindenben ott van, a létező világ kezdete.

Vízkereszt, korábban Szentkereszt a latin egyház Epiphania Domini, az Úr megjelenése" elnevezésű, január 6-án tartott ünnepének magyar neve. Vízkereszt a "karácsonyi tizenketted" (12 napos ünnep) zárónapja. Epiphania görög szó, azt jelenti: "megnyilvánulás". A pogány görög kultuszokban az istenség megjelenését és annak évenkénti megünneplését jelentette. Epiphania ünnepe először a III. században tűnt fel a keleti egyházban, mint Krisztus születése napja. Száz évvel később azonban Róma úgy látta jónak, hogy Krisztus születését a "Legyőzhetetlen Nap" (Sol Invictus) pogány ünnepével, a népszerű Míthras napisten születésnapjával (dec. 25.) egyeztesse, ezért Epiphania hamarosan új jelentést kapott. Nyugaton a háromkirályok imádásának, keleten pedig Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelkedésének az ünnepe lett. Az utóbbi gondolatot később a római egyház is átvette, sőt hozzácsatolták Jézus első csodájáról (a víz borrá változtatásáról a kánai menyegzőn) való megemlékezést, azt tanítván, hogy e három evangéliumi esemény Jézus istenségének első "megnyilvánulásai", epiphánéi. Krisztus keresztségének emlékére a vízkereszt ünnepi keresztelések napja volt. A katolikus egyház szokása szerint tömjént és vizet szenteltek e napon (szenteltvíz). Innen az ünnep magyar neve. A víz és tömjén megszenteléséből keletkezett a házszentelés szokása, amely viszont már a háromkirályok tiszteletéhez kapcsolódik. Vízkereszt egyházi jelképe, a sugárzó, arany betlehemi csillag is összekapcsolja a nap két szent eseményét. tovább>

A Szent Grál Szerzete olyan papi testvérség, amely  minden gnosztikus csoportban és csoport által megnyilatkozik, hogy Isten egyetemes pránáját, az élet vizét, az Isten és a Bárány trónjából áradó életáramlatot két, összpontosított, mágikusan elkészített állapotban ruházza át mindazokra, akik készek átvenni és abból élni és hatni, akik Isten pránájának a táplálékára éheznek. A jelölt, aki megkapja ezt a kenyeret, az ezzel bizonyítja, hogy ebből él: máskülönben nem kellene neki. Másodsorban az életnek ez a pránája „bor" képében is kapható.

A víz az élet kezdete, az élet forrása, a megtisztulás eszköze, az újjászületés eleme az ember számára. János evangéliumában Jézus, mint az élő vizek forrása jelenik meg (Jn 4, 7-26). ("Jn 4,12. Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál a ki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is. 13. Felel Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: 14. Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.") Jézus megnyitotta a paradicsom megrekedt forrását az embereknek, hogy újjászülethessenek benne.

Esőistenek >

"A Hagyomány (latin - traditio, görög - paradosis, szanszkrit - páramparya) az időtlen, a tértelen és az állagtalan metafizikai szellemiség időben, térben és állagban való - realizációval egybekötött - fenntartottságát, továbbadását és áthagyományozását jelenti. A  hagyomány lényegét népszerűsíteni, terjeszteni és általánosan tanítani nem lehet. Minél döntőbb jelentőségű dolgokról van szó, a pontos megfogalmazás reménye annál kisebb; ezért van az, hogy a valós minőségű dolgok megfogalmazása, a a legkevésbé lehetséges, s amikor abszolút dolgokról van szó, ezeknek a megfogalmazása teljesen lehetetlen." BTI